1

สภ.เก้าเลี้ยว มีพื้นที่ทั้งหมด   260    ตารางกิโลเมตร

ประชากรรวม                             34,871      คน

แบ่งเป็นเพศ ชาย                       17,138      คน

แบ่งเป็นเพศ หญิง                      17,733      คน

แบ่งเป็น   5   ตำบล

39  หมู่บ้าน  +   5   ชุมชน 

HOME