ทำเนียบหัวหน้าสถานีตำรวจ

1.  ...ฉัตร                  ทิมสุเรนทร์             หน.สภ.กิ่ง อ.           แต่ พ..2513 2517

2.  ...รังสิต              สุจริต                      ผบ.กอง สภ..         แต่ พ..2517 2518

3.  ...รังสรรค์           สุรังษี                      สว.สภ..                   แต่ พ..2518 2519

4.  ...มนัส                วัฒนสุวรรณ            สว.สภ..                   แต่ พ..2519 2520

5.  ...สำเภา             วาติบุญเรือง            สว.สภ..                   แต่ พ..2520 2523

6.  ...จีรเดช           สัญชานนท์              สว.สภ..                   แต่ พ..2523 2525

7.  ...เดช                รงค์ทอง                   สวญ.สภ..                แต่ พ..2525 2525

8.  ...พร้อม             รอดรักษา                สวญ.สภ..                แต่ พ..2525 2528

9.  ...ประศาสตร์     จิมากร                     สวญ.สภ..                แต่ พ..2528 2530

10. ...พิศาล          คงคาเขต                  สวญ.สภ..                แต่ พ..2530 2533

11. ...ประธาน        จันทร์ศรีวงศ์            สวญ.สภ..                แต่ พ..2533 2534

12. ...พงศ์นคร       หาระบุตร                  สวญ.สภ..                แต่ พ..2534 2537

                                                          รอง ผกก.หน.สภ..        แต่ พ..2537 3538

13. ...ประเสริฐ       กาฬรัตน์                   รอง ผกก.หน.สภ..        แต่ พ..2538 2538

14. ...ชฎิล                    พรหมไพบูลย์           รอง ผกก.หน.สภ..        แต่ พ..2538 2539

15. ...วุฒิ                วรรคาวิสันต์             รอง ผกก.หน.สภ..        แต่ พ..2539 2540

16. ...มณเฑียร       ศรชำนิ                     ผกก.สภ..                       แต่ พ..2540 2544

17. ...ไพโรจน์        อ้นมี                         ผกก.สภ..                       แต่ พ..2544 2544

18. ...พงษ์สิฎฐ์      ทิพย์ประสิทธิ์           ผกก.สภ..                       แต่ พ..2544 2546

19. ...เล็ก                สังข์ดิษฐ์                 ผกก.สภ..                        แต่ พ..2546 2548

20.พ.ต.อ. ชาญชัย        สมมติวงศ์             ผกก.สภ.เก้าเลี้ยว                 แต่ พ.ศ.2548 2551

21.พ.ต.อ. ชาญวิทย์       กนกนาก              ผกก.สภ.เก้าเลี้ยว                 แต่ พ.ศ.2551 2555

22. พ.ต.อ.เผ่าพงศ์      พูราษฎร์                  ผกก.สภ.เก้าเลี้ยว                แต่ พ.ศ.2555 ปัจจุบัน

 

HOME