โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการสถานี (ศปก.สภ.)
สภ.เก้าเลี้ยวได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ศปก.สภ.เก้าเลี้ยว
เพื่อเชื่อมต่อการประชุมผ่าน
VDO ทางไกล ตามนโนบาย สตช. มีการจัดทำ
ข้อมูลข่าวสารประจำศุนย์ฯ ตามที่ สตช.กำหนด

HOME